Pagina opties

Groter

Griffie

De raadsgriffier ondersteunt de raad bij zijn werkzaamheden.

De raadsgriffier adviseert de raad over de werkzaamheden van de raad, presidium en de raadscommissie, het opstellen van amendementen en moties en het inzetten van andere instrumenten die de raad tot zijn beschikking heeft. De raadsgriffier is verantwoordelijk voor een goede organisatie en verloop van raadsvergaderingen en commissievergaderingen en zit tijdens die vergaderingen dan ook naast de voorzitter.

Contact

De raadsgriffier van de gemeente Appingedam is mevrouw W. Onrust.
De griffier is te bereiken via telefoonnummer: (0596) 696 814 of e-mailadres: griffier@appingedam.nl.
Bij afwezigheid is de waarnemend griffier bereikbaar via hetzelfde mailadres. Bellen kan dan naar het algemene telefoonnummer 14 0596.