Pagina opties

Groter

Collegeleden

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdagochtend. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Bij afwezigheid vervangt de loco-burgemeester de burgemeester (in volgorde van 1e en 2e loco-burgemeester). Bij afwezigheid van één van de wethouders neemt de andere wethouder zijn/haar taken waar, tenzij anders wordt overeengekomen.

U kunt de burgemeester, de wethouders en/of de gemeentesecretaris bereiken via het bestuurssecretariaat.

Telefoonnummer:
(0596) 691 202
E-mail:
bestuurssecretariaat@appingedam.nl
 

Koos Wiersma

Wiersma
contactgegevens en taken Koos Wiersma
FunctieBurgemeester
E-mailadresk.wiersma@appingedam.nl
Taken

Portefeuille

 • Algemene bestuurlijke aangelegenheden en regionale samenwerking
 • Herindeling
 • Voorlichting, communicatie en representatie
 • Openbare orde, veiligheid en handhaving
 • Personeel en organisatie
 • Economische zaken
 • Beleidscoördinatie

Nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Voorzitter Vereniging Groninger Gemeenten (VGG)
 • Voorzitter Stichting Bomenwacht Groningen
 • Voorzitter Plaatselijke commissie KNRM-station Lauwersoog
 • Penningmeester, Secretaris Stichting Routebureau Groningen
 • Penningmeester Dagelijks bestuur Veiligheidsregio Groningen
 • Lid bestuur CDA provincie Groningen
 • Lid bestuur Clevering-Meijer Stichting
 • Lid bestuur Prins Bernard Cultuurfonds Groningen
 • Lid comité van aanbeveling Kerkhistorisch Museum Ulrum
 • Ambassadeur Stichting Present Noord-Groningen
 • Voorzitter Centrum Groninger Taal & Cultuur

Nevenfuncties (bezoldigd)

 • Voorzitter Libau Welstandscommissie Groningen
 • President-commissaris Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog
 • Voorzitter Fauna Beheer Eenheid Groningen

Uit het burgemeesterschap voortvloeiende functies (onbezoldigd)

 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen
 • Plv. lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie DEAL-gemeenten

Annalies Usmany-Dallinga

Usmany-Dallinga
contactgegevens en taken Annalies Usmany-Dallinga
FunctieWethouder
E-mailadresa.usmany@appingedam.nl
Taken

1e loco-burgemeester

Portefeuille

 • Financiën, belastingen en grondexploitaties
 • Stadspromotie, recreatie/toerisme, kunst en cultuur
 • Ruimtelijke ordening en ontwikkellocaties
 • Gaswinning en NPG
 • Jeugdzorg
 • Zorg en Wmo
 • Participatie, waaronder sociale zaken en werkgelegenheid
 • Wonen en welzijn

Nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Bestuurslid Routebureau Groningen
 • Lid dagelijks bestuur VNG

Uit het wethouderschap voortvloeiende functies (onbezoldigd)

 • Lid dagelijks bestuur Werkplein Fivelingo
 • Lid algemeen bestuur IVAK in liquidatie
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg
 • Lid algemeen bestuur EDR
 • Vertegenwoordiging gemeente Bank Nederlandse Gemeenten NV
 • Plv. lid algemeen bestuur SANOG
 • Voorzitter dagelijks bestuur VKB
 • Lid algemeen bestuur VKB

Lea van der Tuin

van der Tuin
contactgegevens en taken Lea van der Tuin
FunctieWethouder
E-mailadresl.vandertuin@appingedam.nl
Taken

2e loco-burgemeester

Portefeuille

 • Openbare werken
 • Verkeer en vervoer
 • Milieu en duurzaamheid
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Monumentenzorg
 • Jeugdbeleid
 • Sport
 • Onderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Informatie(-veiligheid) en automatisering

Nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Hof van Arcadia in Opende

Uit het wethouderschap voortvloeiende functies (onbezoldigd)

 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie DEAL-gemeenten
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen
 • Vertegenwoordiger gemeente bij Zwembad Appingedam-Delfzijl Vastgoed B.V.
 • Lid toezichthoudend orgaan Stichting Openbaar Onderwijs Marenland
 • Lid algemeen bestuur Werkplein Fivelingo
 • Lid dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie DEAL-gemeenten
 • Vertegenwoordiger gemeente bij Gemeenschappelijk Computer Centrum (GemCC)
 • Plv. lid algemeen bestuur VKB
 • Plv. lid algemeen bestuur IVAK in liquidatie
 • Vertegenwoordiger gemeente bij Waterbedrijf Groningen NV
 • Lid algemeen bestuur SANOG
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Afvalsturing Friesland NV (OMRIN)

Arend Castelein

Castelein
contactgegevens en taken Arend Castelein
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresa.castelein@appingedam.nl