Pagina opties

Groter

Privacyverklaring

De gemeente Appingedam respecteert uw privacy. U heeft er recht op dat de gemeente Appingedam zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is onder meer vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring geven wij u inzicht in de uitgangspunten die de gemeente Appingedam toepast bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente Appingedam verwerkt persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via DigiD. Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan:

  • Voor- en achternaam;
  • Woonplaats;
  • Geboortedatum;
  • Contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummer.

De gemeente Appingedam verwerkt persoonsgegevens voor telefonisch contact, informeren over wijzigingen van diensten of wanneer de gemeente er een (wettelijke) grondslag voor heeft. Deze grondslagen voor het verwerken van uw gegevens kunnen zijn: noodzakelijk voor een wettelijke verplichting, een overeenkomst, een vitaal belang, een taak van algemeen belang. In uitzonderlijke gevallen vragen we u om toestemming.

Bijzondere persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens kunnen we ook bijzondere persoonsgegevens over u verwerken, wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze gegevens aan ons verstrekt. Bijzondere gegevens zijn gegevens die specifiek in de wet worden genoemd. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om gegevens over medische zaken. De gemeente zal deze gegevens alleen verwerken, indien dat is toegestaan vanuit een specifieke wettelijke uitzondering en gebaseerd is op één van de genoemde wettelijke grondslagen.

Bewaren van persoonsgegevens

De gemeente Appingedam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet of een andere wet .

Delen persoonsgegevens met derden

De gemeente Appingedam verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Appingedam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

De gemeente Appingedam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatieveiligheidsbeleid.

Ondanks onze inspanningen kunnen incidenten helaas voorkomen. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, een website waar te veel informatie op staat of een dossier dat kwijtraakt. Het is van belang dat de gemeente daar zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en willen, indien nodig, de betrokken personen informeren over het incident. Mocht u het vermoeden hebben dat er sprake is van een dergelijk incident, meld dit dan direct bij de gemeente. Onder het kopje 'Contactgegevens' ziet u hoe u de gemeente kunt bereiken.

Toezicht op verwerken van persoonsgegevens

Binnen de gemeente is in de regel het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast is ieder afdelingshoofd verantwoordelijk voor een goede omgang met persoonsgegevens binnen zijn of haar afdeling. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken. Binnen de gemeente is een functionaris aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezien op een goede naleving van de privacywetgeving. Dit is de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). De contactgegevens van de Functionaris staan hieronder onder het kopje 'Functionaris Gegevensbescherming'. 

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De gemeente is verplicht om binnen vier weken te reageren. U kunt dit verzoek per e-mail, per brief, telefonisch of aan de publieksbalie van het Stadskantoor doen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk uw gegevens zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Onder het kopje 'Contactgegevens' vindt u de relevante informatie voor het doen van een dergelijk verzoek.

Wijze van legitimeren

Wanneer u via e-mail of per brief een verzoek doet, kunt u een kopie (inscannen of op papier) bijvoegen die u als kopie kenbaar hebt gemaakt en waarbij het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar gemaakt mag zijn. Bij een verzoek via e-mail of per brief vragen wij u om een telefoonnummer bij te voegen, waarop u het beste te bereiken bent. Om uw privacy te waarborgen, kunnen wij u bellen om vast te stellen dat wij inderdaad met de juiste persoon te maken hebben.

In het geval dat u telefonisch een verzoek doet, wordt overlegd hoe u zich het beste kunt legitimeren. Voor een verzoek via de publieksbalie op het Stadskantoor wordt u verzocht zich daar te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Wat in ieder geval als geldig legitimatiebewijs wordt geaccepteerd zijn een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs.

Uw websitebezoek

De gemeente Appingedam gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Die cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Als u dat wenst, kunt u ervoor kiezen om zich via uw internetbrowser af te melden voor cookies.

Als gemeente zijn we geïnteresseerd in gegevens die inzicht geven in gedrag van de bezoekers van onze website. Deze gegevens worden gemeten met behulp van een analyseprogramma. We meten bijvoorbeeld welke pagina’s het meest bezocht worden, op welk tijdstip de meeste bezoekers komen, hoe lang bezoekers op de site blijven, etc. Dit heeft alleen tot doel de website te verbeteren.

Klacht of bezwaar

Het kan zo zijn dat dat u van mening bent dat de gemeente niet goed omgaat met uw persoonsgegevens, of dat u het niet eens bent met een beslissing op uw verzoek. U wordt in een dergelijk geval verzocht eerst contact met ons op te nemen, zodat we kunnen kijken of we er samen uitkomen. Om met ons in contact te komen kunt u onderstaande kanalen gebruiken.

Overige rechten

Naast het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of te rectificeren, dan wel bezwaar te maken, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag of via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, een incident wilt melden, een verzoek wilt doen, of een klacht/ bezwaar heeft, dan kunt u  kunt hiervoor contact met ons opnemen. Onderstaand vindt u onze contactgegevens.

E-mailadres: info@appingedam.nl
Telefoonnummer: 14 0596
Postadres: postbus 15, 9900 AA Appingedam

 Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Functionaris Gegevensbescherming

Zoals genoemd is binnen de gemeente een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezien op een goede naleving van de privacywetgeving.

Onze Functionaris voor de Gegevensbescherming is te bereiken via:

E-mailadres: fg@appingedam.nl
Telefoonnummer: (0596) 69 11 34
Postadres: Postbus 15, 9900 AA Appingedam

Gelieve in de aanhef te vermelden "T.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming".